| juli 2021 |    

De SPN brengt voor het eerst het jaarverslag uit als publieksversie. Hierin zijn de belangrijkste zaken uit het kwaliteitsjaarverslag en een overzicht van de uitgevoerde prenatale screening in de regio in 2020 weergegeven.

Voor geïnteresseerden is ook het kwaliteitsjaarverslag van de SPN beschikbaar. Hierin leest u over de organisatie en bedrijfsvoering van de SPN, over de activiteiten van de SPN op gebied van contractering van de uitvoerders, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging van de prenatale screening. Klik hier voor eerdere kwaliteits(jaar)verslagen.